Vision, värdegrund och verksamhetsplan för Överby Hästsportförening

Vision

Överby hästsportförening skall ha det bästa anseendet, där både människor och hästar trivs.

Värdegrund

​Värdegrunden gäller för föreningens alla verksamheter.

•    Föreningen ska ha en verksamhet där alla känner sig välkomna. Vi trivs tillsammans och vi tar hand om nya medlemmar på ett inbjudande och organiserat sätt
•    Föreningen ska präglas av bra stämning, kamratskap, sportslighet och en hög trivselnivå där vi visar respekt och empati för varandra. Vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och omsorg i allt vi gör
•    När vi är i stallet hjälps vi åt och stöttar de som behöver hjälp och vi är goda förebilder
•    Vi visar hänsyn till andra människor, djur, natur och miljö
•    Alla som vistas på anläggningen ska känna sig trygga och säkra. Därför tolererar inte föreningen diskriminering, trakasserier, våld, stölder eller droger av något slag och detta ska aktivt motarbetas

 

Föreningens övergripande mål

 • Föreningen ska i första hand driva ridskoleverksamhet och vid möjlighet uthyrning av stallplatser. Kvalitet ska gå före kvantitet
 • Föreningen ska förmedla kunskap, social gemenskap och främja ett livslångt intresse för hästar och ridning
 • Föreningen välkomnar alla som vill vara medlemmar. Miljön ska vara inbjudande och erbjuda en möjlighet till meningsfullt engagemang för en var på den nivå man önskar och förmår
 • Svenska Ridsportsförbundets säkerhetsföreskrifter och anvisningar ska efterföljas i alla delar av verksamheten
 • Föreningen skall ha en stabil ekonomi och täcka sina kostnader och investeringar

Styrelsens aktiviteter

 • Styrelsen håller sig uppdaterad om vad som händer inom Svenska ridsportsförbundet och deltar på möten som ridsportsförbundet kallar till där så är möjligt
 • Styrelsen uppdaterar årligen en aktuell arbets- och ansvarsbeskrivning för styrelsen
 • Styrelsen tar årligen fram en aktivitetsplan och budget
 • Nyinvesteringar till verksamheten och förändringar av verksamheten skall föreläggas föreningens styrelse för beslut
 • Information om föreningen och dess ridskoleverksamhet skall finnas lättillgänglig och tydlig för medlemmar, sponsorer, kommunen och övriga intressenter

 

Ridskolan

Mål

 • Ridskolan skall erbjuda kvalitativ ridutbildning och teori som är allsidig och passar medlemmarnas behov
 • Ridskolans säkerhetsregler ska efterföljas av alla som vistas på anläggningen
 • Ridskolan skall erbjuda ridundervisning till personer med funktionshinder
 • Hästarna ska vara utbildade för att passa lektionsverksamheten och ridskolans mål
 • Ridskolan präglas av en god hästhållning där hästarnas individuella behov tillgodoses. Hästarnas välbefinnande ska sättas i centrum och gå före människas egen bekvämlighet
 • Ridskolan skall vara en god arbetsgivare och följa lagar och avtal samt verka för att vara en attraktiv arbetsplats där alla trivs och får förutsättningar att göra ett bra jobb. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tydlighet, samarbete och förändringsvilja

Aktiviteter

 • Alla som hanterar hästarna ska ha god kännedom om säkerhetsreglerna på anläggningen
 • Underhållsridning och utbildning sker av instruktörer och duktiga elever under ledning av ridskolechefen
 • Ridskolechefen ser till att personalen är kompetent och är engagerad och som har ambitionen att förmedla kunskap om hästar och ridning med glädje
 • Ridskolechefen ansvarar för vidareutbildning av personal för att möta ridskolans behov
 • Varje år upprättas en projektlista om vad som behöver göras på anläggningen samt en terminsplanering som skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar
 • Genomföra interna programträningar och interna banhoppsträningar

 

Ungdomssektionen

Mål

 • En ungdomssektion ska finnas i föreningen för barn och ungdomar under 26 år
 • En styrelse ska finnas för att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar samt arbeta engagerat för att få fler barn och ungdomar aktiva i stallet
 • Ungdomssektionens styrelse skall vara goda förebilder för barn och ungdomar i verksamheten

Aktiviteter

 • Anordna aktiviteter som lockar medlemmar under 26 år att delta
 • Ungdomssektionen ska aktivt arbeta tillsammans med föreningens styrelse och vara representerad i föreningens styrelse
 • Föregå med gott exempel genom att visa gott kamratskap och följa säkerhetsreglerna

 

Fritidsverksamheten

Mål

 • Erbjuda fritidshem och fritidsgårdsverksamhet
 • Fritidsverksamheten ska präglas av en ”VI-känsla” samt arbeta för en god stämning där alla är respektfullt och vänligt bemötta
 • En lämplig fritidsledare skall finnas för att kunna ge barnen en trygg miljö
 • Fritidsverksamheten ska erbjuda näringsriktiga mellanmål
 •  Kommunens riktlinjer ska följas gällande fritidshem och fritidsgårdsverksamhet

Aktiviteter

 • Arbeta med att stärka samarbete och välkomna nya deltagare
 • Erbjuda aktiviteter som passar alla som deltar i fritidsverksamheten
 • Erbjuda aktiviteter som är lärande och utvecklande
 • Arbeta med andra fritidsverksamheter för att möjliggöra erfarenhetsutbyte

 

Tävlingskommittén

Mål

 • Föreningen ska ha en tävlingskommitté som ansvarar för tävlingsverksamheten
 • Tävlingskommittén skall skapa intresse bland medlemmarna för tävlingsverksamheten både internt och externt
 • Tävlingsverksamheten ska präglas av en god sportslighet
 • Tävlingsverksamheten ska ge föreningen gott rykte

Aktiviteter

 • Genomföra externa tävlingar årligen enligt en aktivitetslista
 • Föreningen erbjuder elever att delta på externa tävlingar med lektionshäst, under förutsättning att eleven uppfyller vissa krav
 • Alla representanter för föreningen ska vara goda förebilder på tävlingsplatserna
 • Tävlingarna som anordnas ska vara välorganiserade